top of page

Información  e Admisión

O noso centro, o Colexio La Inmaculada, é un centro concertado de Educación Infantil e Primaria, adscrito ao Colexio La Salle. Temos unha soa liña de clases, o cal é un dos moitos factores que fai do noso centro un fogar no que os nosos alumnos e alumnas síntense en familia. Podes ver aquí máis sobre o noso carácter propio

Organizámonos cunha xornada partida:

De luns a xoves de: 9.30 a 13 e de 15.30 a 17.30

Os venres só de mañá de 09:30 a 14:30.

Con facilidades coma o Programa de Madrugadores, o comedor escolar e variadas actividades extraescolares.

No centro temos implantado o uniforme . Os alumnos de infantil usarán o chandal colexial e os de primaria teñen uniforme de vestir e o chandal para os día que fagan educación física. 

 Cabe destacar tamén a nosa pertenza, como centro escolar concertado relixioso, a Escuelas Católicas.

O criterio complementario de admisión ofértase aos fillos e fillas de antigos alumnos de calquera centro La Salle de España. 

Deixámosvos na marxe os botóns que vos levarán a descubrir algunhas das cousas máis representativas do noso centro. Se queredes saber máis, pescudade pola web todo o que queirades. 

Non perdades ollo sobre as novidades desta páxina, na cal poremos todos os documentos e información necesarios para o proceso de admisión. 

Información sobre o procedemento de Admisión:

PO día 11 de febreiro de 2022 o Diario Oficial de Galicia publica o Decreto 13/2022, do 3 de
febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos
públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria,
de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación. Neste decreto incorpóranse as modificacións introducidas na LOE pola Lei
Orgánica 3/2020, do 29 de decembro e que afectan, entre outras cuestións, aos criterios de
admisión e á súa ponderación.

Podedes accecer a toda a normativa picando aquí.


A súa entrada en vigor, implica, conforme ao establecido na disposición derrogatoria única a
derrogación do Decreto 254/2012, do 13 de decembro, e todas as normas de rango igual ou
inferior no que se opoñan.


Tendo en conta o anterior, e en tanto non se aprobe a nova orde que desenvolva o decreto,
cómpre ditar instrucións que recollan aqueles aspectos básicos non reflectidos na orde do 12 de
marzo de 2013 (aplicable en todo aquelo que non contradiga o novo decreto aprobado), que son
necesarios para garantir a correcta xestión do proceso polos centros, familias e alumnado.


Polo tanto, e co obxecto de facilitar o normal desenvolvemento do proceso de admisión de
alumnado do curso 2024/2025 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
sostidos con fondos públicos que imparten as devanditas ensinanzas, e de conformidade coa
disposición derrogatoria única do Decreto 13/2022, do 3 de febreiro e coa Orde do 12 de marzo
de 2013, resolvo ditar as seguintes:

  • O prazo de presentación das solicitudes ordinarias de admisión abranguerá do                   día 1 ao 20 de  marzo de 2024, ambos incluídos

  • A solicitude será única. Unha solicitude de admisión presentada nun centro educativo poderá anularse mediante a presentación doutra solicitude posterior, indicando expresamente por escrito que queda sen efecto a anterior ou anteriores.

Documentación:

Solicictude de Admisión:

 

Listaxe de vancantes

Díptico información. 

Manual familia para presentación electrónica.

 

bottom of page