Axudas libro de texto , material escolar e fondo libros

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que s e regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

Debido ás circunstancias actuais motivadas polo COVID-19, solicitamos ás familias que na medida do posible  fagan a presentación da solicitude a través da aplicación .

 

Os cidadáns realizarán a solicitude accedendo a aplicación Fondolibros, e unha vez que teñan cubertos todos os datos deberan gardala, obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación:

 

 • Presentación no centro:

  • Neste caso imprimirán a solicitude (anexo I) e o anexo II e presentaranos no centro (debidamente asinados), xunto coa documentación (se o solicitante dispón de usuario xunta ou chave 365 a solicitude xa terá asignado un numero pola aplicación)

 • Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Neste suposto o centro recibira un aviso no seu correo electrónico que lle informara de que ten solicitudes presentadas por esta vía.

 

As solicitudes faranse preferiblemente por vía electrónica dispoñibles na aplicación informática “fondolibros” 

A solicitude será única para todos os fillos e todas as axudas.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

 • Solicitude por duplicado, debidamente cuberta e asinada.

 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros da unidade familiar.

 • No caso de discapacidade, certificación.

 • No caso de separación ou divorcio, sentencia e convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor.

Será requisito para acollerse a esta convocatoria ter devolto os libros de texto adquiridos coas axudas do curso 19/20, agás 1º e 2º de Primaria, por ser libros non suxeitos a devolución.

O lugar e prazo de presentación será do 20 de maio ao 19 de xuño.

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO:

 • Para os alumnos de 1º e 2º de Primaria.

 • As cantidades a percibir serán marcadas pola renda da unidade familiar.

  • Alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6000 €

   • Vale por valor de 210 €

  • Alumnado con renda per cápita superior a 6000 € e igual ou inferior a 10000 €

   • Vale por valor de 140   €

AXUDA PARA MATERIAL ESCOLAR

 • Esta axuda é para todo o alumnado de Primaria.

 • A cantidade a percibir será de 50€. Será concedida ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6000 €

FONDO SOLIDARIO

Esta axuda está destinada ao alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria.

A asignación de libros de textos farase da seguinte maneira:

 • O alumnado que participe no fondo, por orde inversa á renda per cápita familiar ata esgotar existencias.

 • Esgotados os libros, o centro docente adquirirá os libros que sexan necesarios para garantir:

  • Ao alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6000 € - 6 libros

  • Ao alumnado con renda per cápita superior a 6000 € e igual ou inferior a 10000 € - 4 libros.

 

 • Listaxes provisionais: 10 de Xullo (haberá 2 días para reclamacións)

 • Listaxes definitivas: 20 de Xullo.

 • Entrega dos libros: Farase ao inicio de curso.

 

ACLARACIÓNS

Enténdese por renta per cápita, a renda da unidade familiardo exercicio fiscal 2018 dividida entre o número de membros computables. Computan por 2 os membros de unidades familiares cunha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou que acrediten unha pensión de incapacidade permanente (total, absoluta ou gran invalidez) ou ter recoñecida a condición de pensionista.

 

Para o cálculo da renda, terase en conta a situación familiar a 31 de decembro de 2018 e o exercicio fiscal do 2018, para isto, sumaranse os recadros 435, base impoñible xeral e 460, base impoñible do aforro , da citada declaración. No caso de non presentar declaración da renda, teranse en conta o certificado tributario de imputacións no exercicio 2018.

 

​OBRIGAS

 

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario ou de axudas para libros terán as seguintes obrigas:

 

 • Devolver os libros de texto adquiridos coas axudas para libros ao fondo solidario no curso 2019/20 excluídos os de 1º e 2º de EP. A falta de devolución será causa de exclusión da participación nas axudas, fondo ou material no curso 2020/21.

 • Conservar en bo estado os libros de texto adquiridos coas axudas no curso 2020/21 e devolvelos ao rematar.

PRAZOS

 • Presentación de solicitudes : do 20 de maio ao 19 de xuño (ambos incluídos)

 • Devolución dos libros do curso actual: semana do 22 ao 26 de xuño. ( A dirección do centro avisará de como facer esta devolución)

 • Listaxe provisionais: 10/07/2020

 • Reclamación as listaxes provisionais: 2 dias seguintes a publicación das mesmas

 • Listaxe definitiva: 20/07/2020

DESCARGAS