top of page

Axudas libro de texto , material escolar e fondo libros

INFORMACIÓN FONDO DE LIBROS, AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2022/23

ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/2023 (código de procedemento ED330B) (Diario Oficial de Galicia do 18 de maio de 2022).

 

 

◘ A solicitude poderá recollerse no centro educativo, descargala da páxina edu.xunta.es ou poñendo no buscador “procedemento ED330B”.

◘ O lugar de presentación será preferentemente por vía electrónica mediante a aplicación fondolibros, presencialmente nos centros docentes ou en calquera rexistro establecido na normativa.

O prazo será do 20 de maio ao 22 de xuño de 2022.

◘ A solicitude será única para todos os fillos e todas as axudas, indicando o nivel de estudos de cada un deles (sempre que todos os fillos cursen os estudos no mesmo centro en caso contrario deberá entregarse a solicitude nos dous centros).

◘ Documentación a entregar:

 • Solicitude por duplicado, debidamente cuberta e asinada.

 • Copia e orixinal do libro de familia onde figuren os membros da unidade familiar.

 • No caso de discapacidade, documentación acreditativa.

 • No caso de separación ou divorcio, sentenza e convenio regulador...

 

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO:

 • Están destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de Ed. Primaria. A contía para adquirir libros de texto, é a seguinte:

  • Alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6.000€: 210€

  • Alumnado con renda per cápita superior a 6.000€ e igual ou inferior a 10.000€: 140€

 • A aplicación xerará un vale que será entregado á familia para adquirir os libros de texto no establecemento da súa elección asinándoo no momento da recepción do material. Se o importe da venda fose superior ao do vale, a diferenza será aboada polo solicitante.

 

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR:

 • Están destinadas para alumnado de Ed. Primaria. (De 1º a 6º)

 • A contía para adquirir material escolar que será concedida ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000€ será de 50€.

 • A aplicación xerará un vale que será entregado á familia para adquirir os material escolar no establecemento da súa elección, asinándoo no momento da recepción do material. Se o importe da venda fose superior ao do vale, a diferenza será aboada polo solicitante.

Descargas 

Circular informativa

ED330B 

ORDE 18 DE MAIO 2020

bottom of page